GDPR

Horsens-Hammer kirker har en databeskyttelsespolitik i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning, GDPR.

Horsens-Hammer kirker bruger de på hjemmesiden indtastede eller pr. brev, e-mail, telefon eller ved personligt fremmøde oplyste personoplysninger som grundlag for planlægning af gudstjenester, arrangementer, øvrig koordinering af frivillige, medlemskab af dåbsklub mv.

Horsens-Hammer kirker administrerer personregistrering i henhold til den til enhver tid gældende lov på området.

I forbindelse med afgivelse af personoplysninger anvendes oplysningerne til almindelig foreningsadministration, herunder tilsendelse til sognemedlemmer og øvrige kirkegængere af oplysninger om arrangementer, nyhedsbreve mv.

Horsens-Hammer kirker opfatter enhver frivillig afgivelse af personoplysninger i ovennævnte forbindelse som et udtrykt samtykke til, at personoplysningerne gøres til genstand for elektronisk registrering og brug internt.

Horsens-Hammer kirker videregiver eller videresælger ikke persondata af nogen art til tredjepart ud over i de tilfælde hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne.

Horsens-Hammer kirker forbeholder sig desuden retten til at benytte de afgivne oplysninger til at danne statistik, som vil kunne benyttes internt til sagsbehandlingen samt til relevant offentliggørelse i årsrapporter og på kirkens hjemmeside.

Horsens-Hammer kirker opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål. Persondataoplysningerne opbevares på sikker måde og er kun tilgængelige for kirkens ansatte og menighedsråd i det omfang der er behov for oplysningerne i forbindelse med sagsbehandlingen. Når opbevaringen af personoplysningerne ikke længere har et klart og sagligt formål, slettes de på sikker måde.

Håndtering af personfølsomme oplysninger ifm. personregistrering er adskilt fra den øvrige håndtering af alm. personoplysninger og håndteres kun af kordegn og præster, samt evt. graver og kirkeværge ifm. begravelser og vedligeholdelse af gravsteder.

Horsens-Hammer kirker vil regelmæssigt tage billeder og små videoklip fra arrangementer som vil blive anvendt til kirkeblad, kirkens hjemmeside og Facebook side. Disse billeder/video bestræbes på at være af en sådan karakter at der ikke er individer i fokus med mindre der eksplicit er givet tilladelse hertil.

Du kan til enhver tid få oplyst, i hvilket omfang Horsens-Hammer kirker behandler oplysninger om dig og til hvilke formål dine oplysninger benyttes samt gøre indsigelse mod dette. Urigtige oplysninger vil straks blive rettet. Du kan ligeledes gøre indsigelse ift. brug af billede- og video materiale, som efterfølgende vil blive fjernet. Henvendelse i den forbindelse skal rettes til kirkekontoret. 

Hvis du mener, at dine persondata bliver anvendt i strid med databeskyttelsesforordningen, kan du klage til Datatilsynet.